Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00260810 z dnia 2024-03-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Drawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Elizy Orzeszkowej 3

1.5.2.) Miejscowość: Drawsko Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.gagalska@powiatdrawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatdrawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa6ebd5c-eb70-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00260810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00042540/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup busa dla WTZ w Czaplinku

1.2.2 Zakup autobusu dla WTZ w Kaliszu Pomorskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa6ebd5c-eb70-11ee-b4e0-4ac387c144e3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fa6ebd5c-eb70-11ee-b4e0-4ac387c144e3

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl.
2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się można poprzez e-mail:
iod@powiatdrawski.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.2.2024.AG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, zgodnie z opisem Rozdziału 2 ust.3 pkt 1 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114400-3 - Minibusy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy nie podlegają
wykluczeniu postępowaniu zastosuje następujące kryteria:
1) cena oferty – waga kryterium 60 %
2) okres gwarancji mechanicznej – waga kryterium 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2 - Dostawa 24-osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku
inwalidzkim - zgodnie z opisem Rozdziału 2 ust. 3 pkt 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy nie podlegają
wykluczeniu postępowaniu zastosuje następujące kryteria:
1) cena oferty – waga kryterium 60 %
2) okres gwarancji mechanicznej – waga kryterium 20 %
3) termin realizacji zamówienia – waga kryterium 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 3 do SWZ
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie
Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy
uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie, za które nie odpowiada Wykonawca - w takim
przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności natury
obiektywnej;
b) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia (np. stan
wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu
nadzwyczajnego,
c) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 lub wprowadzenia w
Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia
wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami.
W przypadku, gdy zmiany określone w pkt a) i c), inicjuje Wykonawca, jest on zobowiązany udowodnić tzn. udokumentować
w formie pisemnej Zamawiającemu uzasadnienie proponowanej zmiany.
2) pozostałe zmiany:
a) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę lub jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT
do zapłacenia przez wykonawcę,
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:
1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany,
3) forma pisemna pod rygorem nieważności.
4. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane, jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które
w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku
do
innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do
wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.
5. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-08

2024-03-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Gągalska

Data wytworzenia:
26 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Gągalska

Data publikacji:
27 mar 2024, godz. 08:22

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Gągalska

Data aktualizacji:
27 mar 2024, godz. 08:22