Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.powiatdrawski.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-23
Metoda przygotowania oświadczenia:
Na podstawie własnej analizy
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2022-08-19

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Kołodziejska, e-mail: j.kolodziejska@powiatdrawski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 363 01 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Joanna Kołodziejska
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
j.kolodziejska@powiatdrawski.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
943630189

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2015-11-02
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek Główny Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

1. Przed wejściem od strony Placu E. Orzeszkowej znajdują się schody.

2. Przed wejściem od strony dziedzińca również znajdują się schody. Po prawej stronie od wejścia jest podjazd dla wózków. Podjazd prowadzi do windy. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia.

W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1 i 2. Pietro 3 nie jest dostępne, na piętro prowadzą schody. Pracownik schodzi do klienta po zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Obsługi Klienta.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przyziemiu budynku po lewej stronie.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek Geodezji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku. Pracownicy z piętra 1 schodzą do klienta po zgłoszeniu takiej potrzeby w Kancelarii Geodezji. Kancelaria znajduje się po prawej stronie za wejściem do budynku.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie za wejściem.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


Budynek przy ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie (Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Architektoniczno-Budowlany znajdujące się na parterze)

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Piłsudskiego oraz ul. Chrobrego. Przed oraz za wejściem od ul. Piłsudskiego znajdują się schody. Brak podjazdu dla wózków.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

1. Przed oraz za wejściem od strony ul. Piłsudskiego znajdują się schody. Brak podjazdu dla wózków.

2. Wejście od ul. Chrobrego jest przystosowane dla wózków. Przy drzwiach znajduje się winda. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na II piętrze.

Przy budynku wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem posługującym się językiem migowym (PJM) na stopniu podstawowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: