Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/75/2007r. Rady Powiatu Darwskiego z dn. 23.11.2007r.


Uchwała Nr XII/75/2007

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 23 listopada 2007 roku

w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W planach dochodów i wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany zgodnie z poniższymi tabelami:

 

 

Dochody:

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Dochody w zł.

 

 

 

 

+ zwiększ.

- zmniejsz.

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.090,00

80120

 

Licea Ogólnokształcące (ZSP Kalisz Pom.)

2.090,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

2.090,00

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

208.359,12

85111

 

Szpitale ogólne

208.359,12

0970

Dochody różne

208.359,12

 

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

67.283,70

 

85403

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

55.283,70

2440

Dotacje z Funduszy celowych na zadania bieżące

55.283,70

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe (ZSP Złocieniec)

12.000,00

0830

Wpływy z usług

12.000,00

RAZEM:

277.732,82

Wydatki:

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Wydatki w zł.

 

 

 

 

+ zwiększ.

- zmniejsz.

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

67.200,00

75020

 

Starostwa Powiatowe

67.200,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

67.200,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.090,00

55.861,30

80120

Licea Ogólnokształcące (ZSP Kalisz Pom.)

2.090,00

4410

Podróże służbowe krajowe

950,00

4750

Zakup akcesorii komputerowych

1.140,00

 

80130

Szkoły Zawodowe (ZSP Złocieniec)

17.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

17.000,00

80195

Pozostała działalność

38.861,30

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

38.861,30

851

OCHRONA ZDROWIA

208.359,12

85111

Szpitale Ogólne

208.359,12

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

208.359,12

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

84.283,70

28.338,70

85403

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

55.283,70

4270

Zakup usług remontowych

55.283,70

85410

Internaty i bursy (ZSP Złocieniec)

29.000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23.700,00

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

4370

Zakup usług telefonii stacjonarnej

300,00

 

85495

Pozostała działalność

28.338,70

4270

Zakup usług remontowych

 

28.338,70

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5.500,00

92114

Pozostałe instytucje kultury

5.500,00

2310

Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące

5.500,00

 

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5.500,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

5.500,00

2310

Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące

 

5.500,00

RAZEM:

367.432,82

89.700,00

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 budżet Powiatu Drawskiego na rok 2007 zamyka się kwotami:

 

- po stronie dochodów - 42.672.809,01

- po stronie wydatków - 42.676.556,01

- planowany deficyt budżetowy - 3.747,00

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

inż. Stanisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE:

Do budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2007 wprowadza się dochody stanowiące:

- przekazaną przez bank BGK część transzy kredytu przyznanego szpitalowi
w Drawsku w ramach realizacji programu restrukturyzacji (208.329,12). Środki przeznaczone były na pokrycie zobowiązań szpitala wobec Powiatu z tyt. przypadających do spłaty w roku 2007 rat pożyczki długoterminowej.

Wobec złożenia przez szpital wniosku o zmianę warunków spłaty pożyczki (karencja

na lata 2006-2008) oraz wniosku o udzielenie dotacji na przebudowę części pomieszczeń szpitalnych z uwagi na potrzeby wynikające z planowanych zmian struktury organizacyjnej szpitala (przeniesienie części niektórych oddziałów, uruchomienie chirurgii ortopedycznej, adaptacja pomieszczeń).

Poprawa warunków lokalowych szpitala pozwoli na zainstalowanie elementów wyposażenia technicznego i sprzętu diagnostycznego, który szpital zamierza zakupić ze
środków finansowych pozyskanych w formie kredytu bankowego względnie umów leasingowych. Powyższe przedsięwzięcia są niezbędne dla stworzenia szpitalowi warunków do pozyskania większej liczby pacjentów, a poprzez to uzyskanie kontraktu na świadczone usługi medyczne z NFZ na poziomie niezbędnym do finansowo zbilansowanej działalności szpitala w możliwie nieodległym czasie.

Kwotę 2.090 PLN pozyskał ZSP w Kaliszu Pomorskim jako ponadplanowe wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Środki finansowe w rozdziale „specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznaną Powiatowi na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie OSW Bobrowo” (55.283,70 PLN).

 

Po stronie wydatków propozycje dotyczą:

- utworzenia niezbędnego limitu wydatków Starostwa na uregulowanie płatności z tyt. budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku zlokalizowanym przy
ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku,

- plan wydatków ZSP w Złocieńcu ulega zmianom wnioskowanym przez Szkołę

- kwota 208.359,12 PLN stanowi dotację dla Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy

z Kalkuty w Drawsku Pomorskim zgodnie z podanym wyżej uzasadnieniem,

 

 

 

 

- przesunięcia limitów wypłat pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej „kultura”

i „kultura fizyczna i sport” wynika z konieczności dostosowania łącznych kwot dotacji przyznanych przez Powiat gminom na realizację zadań objętych zawartymi porozumieniami do ustalonych limitów.

Wprowadzone do budżetu zmiany po stronie dochodów i wydatków nie wpływają na zmianę planowanego wyniku finansowego budżetu Powiatu.

 

 

Opracował: Bohdan Wołoszyn

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Kotwica 01-02-2008 07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Kotwica 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Kotwica 01-02-2008 09:55