Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komunikat Starosty Drawskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

Starosta Drawski

informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

W związku z powyższym Starosta Drawski zawiesza na okres od 12 października 2020 r. do odwołania, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście przez radców prawnych i adwokatów w obu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiece Drawskim, tj. w Drawsku Pomorskim, Pl. Elizy Orzeszkowej 3 oraz w Czaplinku, ul. Wałecka 57. 

W okresie zawieszenia nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w ww. punktach polegać będzie na  udzielaniu porad przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.   

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem:

 1. rejestruje się pod numerem telefonu: 94 36 30 778 (w godzinach pracy Starostwa) lub korzysta z modułu zapisów na porady zdalne, który znajduje się na stronie: https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/drawski
 2. składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku

Wniosek  (w tym oświadczenie) -  w załączniku poniżej 

 1. skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku należy przesłać pocztą elektroniczną na e-mailam.katuszonek@powiatdrawski.pl lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe Pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78- 500 Drawsko Pomorskie,
 2. Wydział Organizacyjny Starostwa zarejestruje wniosek i wskazanym we wniosku środkiem porozumiewania się na odległość przekaże potrzebującym informację o terminie kontaktu w celu uzyskania porady prawnej lub porady obywatelskiej,
 3. po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu 94 36 30 778 lub pod adresem poczty elektronicznej wskazanej wyżej lub listownie, jak też bezpośrednio do Wydziału  Organizacyjnego Starostwa Powiatowego obsługującego pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy wypełnionej w zakresie danych zawartych w pkt 1.  

Karta B – w załączniku poniżej 

Informacja o terminie przywrócenia działalności punktów zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Drawskiego.

 

 

Uwaga!

15 października 2020 r. (czwartek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Drawsku Pomorskim będzie czynny w godzinach od 8:00 do 12:00 porad prawnych udzielać będzie adwokat Piotr Ciawłowski

Za niedogodności przepraszamy

 

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieopłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.   

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).

Podmiot ubiegający się o pomoc – przed udzieleniem pomocy – przedstawia:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
(wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 1);
 wzór oświadczenia beneficjenta- w załączniku 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311),  dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje zapisu przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu.
 

Po udzieleniu pomocy podmiot udzielający pomocy powinien wydać beneficjentowi pomocy zaświadczenie (według wzoru – załącznik nr 2) stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

 wzór zaświadczenia dla beneficjenta o udzielonej pomocy - w załączniku 

 

 

 

Komunikat Starosty 

W związku z ograniczeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim informuje o wznowieniu od 6 lipca 2020 roku, działalności stacjonarnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Drawskiego.


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, będzie udzielane po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 94 36 30 778 w godzinach pracy Starostwa.

Każdy z beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązany jest do przyjścia na poradę prawną w maseczce zakrywającej usta i nos, bez osób towarzyszących. Ponadto należy pamiętać o dezynfekcji rąk oraz zachowaniu co najmniej 2 -metrowej odległości od osoby świadczącej pomoc.

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM

Najważniejsza zmiana dla osób uprawnionych:

- poszerzenie kręgu osób uprawnionych  (osoba która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej) o  osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Aby uzyskać pomoc prawną należy:

- złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusa:

- osoby uprawnione nie są zobowiązane do składania oświadczeń, o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie są zobowiązane do składania oświadczeń o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo od marca br. jest udzielana w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail). Aby uzyskać poradę należy zadzwonić pod nr telefonu : 94 36 30 778 lub wysłać e-mail na adres : m.katuszonek@powiatdrawski.pl

Zmiany wprowadzono na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą")

 

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

 

Ogłoszenie w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19

UWAGA 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starosta Drawski  informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). 

W terminie od 16 marca r. tymczasowo zawieszam, do odwołania, udzielanie porad prawnych osobiście przez radców prawnych i adwokatów w obu Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiece Drawskim. 

W okresie zawieszenia nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach polegać będzie na  udzielaniu porad przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.   

Aby uzyskać pomoc prawną lub poradę obywatelską osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem:

 1. Składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art.4 ust.  2  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej).

Wniosek i oświadczenie jest do pobrania na dole w załączniku 

 1. Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać pocztą elektroniczną na e-maila:  m.katuszonek@powiatdrawski.pl
 2. Wydział Organizacyjny Starostwa zarejestruje wniosek i wskazanym we wniosku środkiem porozumiewania się na odległość przekaże potrzebującym informację o terminie kontaktu w celu uzyskania porady prawnej lub obywatelskiej.
 3. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu 94 36 30 778 lub pod adresem poczty elektronicznej skazanej wyżej lub listownie, jak też bezpośrednio do Wydziału  Organizacyjnego Starostwa Powiatowego obsługującego pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy wypełnionej w zakresie danych zawartych w pkt 1. Przepisy 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
 4. Udzielenie świadczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość znajdzie odzwierciedlenie w karcie pomocy poprzez zaznaczenie tego faktu w pozycji 7 lub 8 części A oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki z pozycji 20 części A karty pomocy;
 5. Informacja o przewidywanym terminie przywrócenia działalności punktów zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Drawskiego.

 

UWAGA

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej należy się wcześniej zarejestrować.                                                                                                                                                               

Można to zrobić pod numerem telefonu:  94 36 30 778 lub bezpośrednio w pokoju nr 216 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim pl. E. Orzeszkowej 3

w poniedziałki, wtorki, środy w godz.: 07:00 – 15:00,  czwartki w godz. 07:00 - 16:00 oraz w piątki w godz.: 07:00 - 14:00.

Można też zarejestrować się na wizytę elektronicznie pod adresem: m.katuszonek@powiatdrawski.pl  

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz rejestracja nie są czynne w soboty, niedziele i święta.                                                                                         

 

Przyjęcia interesantów w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Drawskim rok 2020.

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO), w tym nieodpłatnej mediacji (NM) w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) – tel. 94 36 30 778 (576 952 425 nieczynny) – organizacja pozarządowa – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,  e-mail: m.katuszonek@powiatdrawski.pl

 

Poniedziałek             od godz.   1230  do 1630                      - radca prawny  – NPP/NM             - Kamil Sęk/ Krzysztof Majsnerowski ( mediator)        

Wtorek                      od godz.   930    do 1330                      - radca prawny  – NPP                    - Kamil Sęk  

Środa                         od godz.   1400  do 1800                      - radca prawny  – NPP                    - Kamil Sęk/Lucjan Łukomsk/Krzysztof Bednarz        

Czwartek                   od godz.   930  do 1330                         – radca prawny – NPO/ NM            - Lucjan Łukomski/Krzysztof Majsnerowski ( mediator)   

Piątek                         od godz.   700    do 1100                      – aplikant radcowski – NPP            - Lucjan Łukomski  

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w 2020 r. przez doradcę obywatelskiego w  każdy czwartek miesiąca.  

Nieodpłatna Mediacja świadczona będzie w poniedziałki i czwartki w godzinach ustalonych z mediatorem. Wyznaczony mediator – Krzysztof Majsnerowski (radca prawny).

 

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), w tym nieodpłatnej mediacji (NM)  w Drawsku Pomorskim  przy ulicy Plac Elizy Orzeszkowej 3 (Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, pokój nr 204) – tel. 094 36 30 778 ;  e-mail: m.katuszonek@powiatdrawski.pl 

Poniedziałek  od godz. 800   do 1200            – radca prawny                    Kamil Sęk (mediator)

Wtorek           od godz. 715   do 1115            – adwokat                             Piotr Ciawłowski

Środa              od godz. 8 00 do 1200            - radca prawny                     Michał Skrobski 

Czwartek        od godz. 800   do 1200            – adwokat                              Daria Głowacka (mediator)

Piątek              od godz. 800   do 1200            – radca prawny                    Michał Skrobski

 

Nieodpłatna Mediacja świadczona będzie w zależności od potrzeb,  w terminach ustalonych z mediatorem.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne w soboty, niedziele i święta.

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie, wówczas  informacja będzie podana na stronie www.bip.powiatdrawski.pl  w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna – Przyjęcia interesantów.

 

Dyżury w  środy w 2020 r. są podzielone na radców i adwokatów w następujący sposób:

dzień

miesiąc

godziny

imię nazwisko

adwokat/radca prawny

8

styczeń

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

15

styczeń

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

22

styczeń

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

29

styczeń

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

5

luty

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

12

luty

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

19

luty

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

26

luty

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

4

marzec

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

11

marzec

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

18

marzec

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

25

marzec

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

1

kwiecień

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

8

kwiecień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

15

kwiecień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

22

kwiecień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

29

kwiecień

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

6

maj

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

13

maj

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

20

maj

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

27

maj

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

3

czerwiec

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

10

czerwiec

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

17

czerwiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

24

czerwiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

1

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

8

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

15

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

22

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

29

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

5

sierpień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

12

sierpień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

19

sierpień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

26

sierpień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

2

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

9

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

16

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

23

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

30

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

7

październik

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

14

październik

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

21

październik

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

28

październik

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

4

listopad

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

18

listopad

8.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Daria Głowacka

Piotr Ciawłowski

adwokat

adwokat

25

listopad

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

2

grudzień

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

9

grudzień

8.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Kamil Sęk

Piotr Ciawłowski

radca prawny

adwokat

16

grudzień

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

23

grudzień

8.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Michał Skrobski

Piotr Ciawłowski

radca prawny

adwokat

30

grudzień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

Jeden dyżur to 4 (cztery) godziny.

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Wolański 04-01-2016 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Katuszonek 26-10-2020 13:15