Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Starosta Drawski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2016

Starosta Drawski

ogłasza

NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego,
w roku 2016

 1. Uprawnieni wnioskodawcy: w konkursie może uczestniczyć każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Powiatu Drawskiego  na rok 2016: 40.000 zł
 3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77 ustawy
  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)
  tj.:
  1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
  2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
  3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
  4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
  5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
  6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
  7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
  8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
  9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
  10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
  11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
  12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
  13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
  14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
  15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
  16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
  17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 4. Wysokość dotacji, jaka może być udzielona, określa art. 81 ust. 2 z zastrzeżeniem
  art. 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 5. Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie: określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego.
 6. Zasady składania wniosków:
  1. Podstawą udziału w naborze wniosków jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Drawskiego
   z dnia 19 lutego  2016 roku w sprawie: określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu drawskiego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego pod adresem internetowym: www.bip.powiatdrawski.pl (zakładka: ogłoszenia, katalog: Nabór wniosków
   o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego,
   w roku 2016 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim pod adresem: www.powiatdrawski.pl
  2. Do wniosku należy dołączyć:
   1. kopię pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, a w przypadku wniosku o dotację na sporządzenie dokumentacji, zalecenia konserwatorskie,
   2. aktualną fotograficzną dokumentację stanu istniejącego zabytku ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, 5 – 20 fotografii.
  3. Wszystkie załączniki do wniosku, będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
  4. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskami o dotacje dla prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.
  5. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Starostwa Powiatowego
   w Drawsku Pomorskim.
  6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem
   jej we wnioskowanej wysokości.
 7. Termin, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków:
  1. Wnioski o udzielenie dotacji są rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Drawskiego,
   do którego należy:
   1. dokonanie oceny formalnej i  oceny merytorycznej złożonych wniosków;
   2. przygotowanie wykazu podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji
    z podaniem wysokości kwot dotacji dla poszczególnych zadań, i przedstawienie jej Radzie Powiatu Drawskiego.
  2. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną oraz wnioski, w których braki formalne zostały uzupełnione.
  3. Podmioty, których wnioski będą posiadały braki formalne, zostaną wezwane do ich uzupełnienia za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 7 dni. Termin liczony jest od dnia wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej podany przez wnioskodawcę we wniosku.
  4. O terminie złożenia uzupełnienia decyduje data jego wpływu do Starostwa Powiatowego
   w Drawsku Pomorskim.
  5. Wnioski pozostają bez dalszego rozpatrzenia w przypadku, gdy:
   1. pomimo uzupełnienia posiadają braki;
   2. uzupełnienia dokonano po wyznaczonym terminie.
  6. Przy ocenie merytorycznej przez Zarząd Powiatu zastosowanie mają następujące kryteria:
   1. stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
   2. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej, artystycznej dla kraju i regionu,
   3. zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację,
   4. pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,
   5. kontynuowanie prac rozpoczętych w poprzednich latach,
   6. dostępność publiczna zabytku po zakończeniu prac.
  7. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na jeden obiekt, Zarząd Powiatu dokona
   ich wstępnej oceny merytorycznej i wybierze jeden z nich, który będzie podlegał dalszemu rozpoznaniu.
 8. Zasady udzielenia dotacji:
  1. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Rada Powiatu Drawskiego
   w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Powiatu Drawskiego.
  2. Od decyzji Rady Powiatu Drawskiego nie przysługuje tryb odwoławczy.
  3. Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. Jeżeli wnioskodawca
   w takim wypadku podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany przed podpisaniem umowy do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich lub robót budowlanych.
  4. Wnioskodawcy, którym decyzją Rady Powiatu Drawskiego została przyznana dotacja, zobowiązani są w wyznaczonym terminie do złożenia następujących dokumentów:
   1. aktualnego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania podmiotu,
    w którego władaniu znajduje się obiekt zabytkowy (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji);
   2. zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu planowanych prac lub robót,
   3. kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
    i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), jeżeli jest wymagany;
   4. aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa cywilnoprawna);
   5. zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;
   6. kopię pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.
  5. Wnioskodawca w przypadku określonym w ust. 3, może zmniejszyć kwotę środków własnych lub/i pozyskanych z innych źródeł proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu Powiatu Drawskiego.
  6. Jeżeli nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznych Wnioskodawca ma obowiązek przekazać informację o tym niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu
   7 dni kalendarzowych od doręczenia mu stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu.
  7. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 6 wynika, że zrealizowanie zadania publicznego przez Wnioskodawcę nie jest możliwe, każda ze Stron może odstąpić od umowy.
  8. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 6, wynika, że zadanie publiczne może być zrealizowane w ograniczonym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.
  9. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 w wyznaczonym terminie skutkuje odmową podpisania umowy o udzielenie dotacji.
  10. Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej na czas realizacji prac, jednak nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego.
  11. Umowa, o której mowa w ust. 10, określi szczegółowe warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli dotacji.
 9. Termin i warunki wykorzystania dotacji:
  1. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji.
  2. Środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy dotowanego.
  3. W ramach realizacji zadania dotowany zobowiązany jest m.in. do:
   1. wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny
    i terminowy,
   2. wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie
    z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
   3. prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych,
   4. zwrotu niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie
    z przeznaczeniem, na zasadach określonych w umowie.
  4. Po zakończeniu realizacji zadania finansowanego z dotacji, wnioskodawca składa dokumentację powykonawczą z oświadczeniem zgodności z zakresem umowy
   do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
  5. Rozliczenie wykorzystania dotacji następuje na warunkach określonych w umowie. Wnioskodawca składa sprawozdanie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 lutego 2016 r. Do sprawozdania wnioskodawca dołącza kopie dowodów księgowych i dowodów zapłaty, potwierdzające poniesione wydatki.
  6. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim  ma prawo do kontroli rzetelności realizowanego zadania zgodnie z jego projektem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji
   w trakcie jego realizacji jak i po jego zakończeniu.
 10. Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji
celowej na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać do dnia 28 kwietnia 2016 r.,
do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydział Rozwoju i Promocji

Pl. E. Orzeszkowej 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany
i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

 

Informacje odnośnie naboru wniosków dostępne w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim pod nr tel.: 94 363 07 63
oraz adresem e-mail:
a.hnatkowska@powiatdrawski.pl .

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Wolański 06-04-2016 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Kaziszyn 12-05-2016 15:57